Проект "Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите"

Материали от проекта

В рамките на проект „Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите“ бяха разработени 3 доклада, чиито резюмета можете да прегледате по-долу.

Моля, свържете се с нас на ecograph@abv.bg, ако желаете да получите хартиено копие от материалите по проекта.

***

Доклад 1: „Преглед на представянето на темата за устойчивото потребление на ресурсите в детските градини и училищата в област Смолян  и проучване на добри практики по темата от България и чужбина“

Съдържание:

I. Същност на устойчивото потребление на ресурсите

II. Методика на провеждане на проучванията

III. Обхват и участници в проучванията

IV. Резултати от проучванията:

1. Преглед на представянето на темата за устойчивото потребление на ресурсите в детските градини и училищата

 • Представяне на темата в детските градини и училищата;
 • Компетентност на учителите.

2. Проучване на добри практики по темата за устойчивото потребление на ресурсите от България и чужбина

 • Добри практики от България;
 • Добри практики от чужбина.

V. Изводи

VI. Източници на информация

VII. Приложения:

 • Модел на въпросник за преглед на представянето на темата за устойчивото потребление на ресурсите в детските градини и училищата в област Смолян

***

Доклад 2: „Модели за творческо представяне на темата за устойчиво потребление“

Съдържание:

I. Темата устойчиво потребление. Принципите Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose

 1. Устойчиво развитие
 2. Принципите Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose
 1. Образование за устойчиво развитие

II. Понятие за образование/обучение. Метод за обучение. Видове методи

1. Понятие за образование/обучение

2. Метод за обучение – понятие, употребявани терминi

3. Видове методи

3.1 Видове методи от гледна точка на субектите, които участват в образователния процес

3.1.1 Методи за преподаване

3.1.2 Методи за учене

 • Упражнение
 • Самостоятелна работа

3.2.         Видове методи от гледна точка на вида на използваните носители на информация:

3.2.1 Словесни методи

 • Разказ/лекция
 • Беседа
 • Дискусия
 • Обяснение

3.2.2 Нагледни методи

 • Наблюдение
 • Демонстрация
 • Моделиране

3.2.3 Практически методи

 • Инструктаж
 • Решаване на технически и технологични задачи/упражнение

3.3         От гледна точка на взаимодействието учител – ученик

3.3.1 Традиционни образователни модели

3.3.2 Интерактивни образователни модели

 • Обучение, основаващо се на изследване
 • Ситуативно обучение
 • Инцидентно обучение
 • Ученикът като учител
 • Обучение, базирано на проблем
 • Обучение, базирано на игри
 • Съвместно обучение

3.3.3 Други видовете интерактивни/творчески обучителни модели и подходи

 • Методи за предаване/представяне на съдържание
 • Общи методи за овладяване вниманието на обучаемите
 • Методи за събиране и обобщаване на информация
 • Методи за генериране на идеи
 • Дискусионни методи
 • Игрови методи
 • Методи в професионалното обучение

III.      Описание на избрани модели/методи за творческо представяне на темата за устойчивото потребление

1. Методи и техники за събиране на информация

1.1. Светкавица

1.2. Лавина / снежна топка

1.3. Допитване с картончета

1.4. Три важни неща

2. Методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи

2.1. Мозъчна атака

2.2. Мисловни карти / мозъчни карти

2.3. Рисуване на идея

3. Дискусионни методи

3.1. Дебати

3.2.  Аквариум

4. Игрови методи

4.1. Ролеви игри

4.2. Симулационни игри

IV. Референции

 • Източници на допълнителна информация
 • Източници на визуални материали

***

Доклад 3: “Примерно учебно съдържание по темата устойчиво потребление предназначено за възрастова група 5-7 г.”

 Съдържание:

 1. Учебно занятие № 1 – Какво е боклук? Разделно събиране на отпадъци.
 1. Учебно занятие № 2 – Отпадъците като ресурс.
 1. Учебно занятие № 3 – Намаляване на отпадъците (Reduce). Пикник/Излет в парка/близката гора.
 1. Учебно занятие № 4 – Повторна (многократна) редовна употреба на вещите (Reuse). „Споделена библиотека“.
 1. Учебно занятие № 5 – Рециклиране на отпадъците (Recycle). Кръговрат в природата. Компостер.
 1. Учебно занятие № 6 – Смяна на предназначението на вещите (Repurpose/Upcycle). Къща за кукли.
 1. Учебно занятие № 7 – Професии, свързани с управлението на отпадъците.
 1. Учебно занятие № 8 – Супер-герои. Как се прави комикс?  
 1. Учебно занятие № 9 – „Вече съм голям и пазарувам сам”. Екологосъобразни потребителски навици.
 1. Учебно занятие № 10 – „На работа ръчички“. Подаръци и декорация от отпадъци.