Проект "Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите"

Цели и целеви групи

targetСПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

       √ Осигуряване участието на неправителствените                       организации при стимулирането на политики за                     балансирано развитие и устойчиво използване на                 природните ресурси;

  • Повишен принос на неправителствените организации за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост;
  • Повишаване на приноса на неправителствените организации за опазването на биоразнообразието и застрашените видове (на местно, регионално и национално ниво).

usingyourdatabase_SIDEОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

✔ деца;
✔ младежи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕЛВИ ГРУПИ:

✔ доброволци;
✔ медии;
✔ местни общности;
✔ НПО;
✔ роми.