Проект "Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите"

Проект

logo ngogrants.bgПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009–2014 г.

Трети конкурс за набиране на проектни предложения

Проект “ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ”

Тематична област: Устойчиво развитие и опазване на околната среда

Приоритет: Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие

Вид на проекта: Малък проект

Продължителност: 10 месеца

Място на осъществяване: Област Смолян

Общ бюджет: 18 039,37 евро, от които безвъзмездна финансова помощ – 16 149,37 евро и собствен принос на Сдружението – 1 890 евро

Целеви групи: Деца и младежи, доброволци, представители на местните общности, регионалните медии, нестопански организации и роми

План за действие:

Дейност 1: Преглед на моментното състояние и проучване на добри практики

Ще бъде направен преглед на представянето на темата за устойчивото потребление на ресурсите в детските градини и училищата (ще се обследва учебното съдържание и преподавателските подходи за възрастови групи 5-7 г. и 7-15 г.), както и на подготовката и уменията на преподавателите по темата. Ще се извърши и проучване на световни и национални добри практики за включване на темата Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose в класните и извънкласните занимания на децата и младежите.

cropped-recycle_kids.jpgДейност 2: Разработване на модели за творческо представяне на темата за устойчиво потребление

Ще бъдат разработени модели за творческо интерпретиране на темата за устойчиво потребление в рамките на учебни и извънучебни занимания. Целта е да се формулират примери и подходи за творческо представяне на темата за намаляване, повторно използване и рециклиране на ресурси, базирайки се на проучените добри практики.

Дейност 3: Създаване на примерно обучително съдържание по темата устойчиво потребление

Примерното обучително съдържание ще включва разработване и описание на занятия със забавни игри, творчески занимания, интерактивно представяне, посещения на място, работа в групи по темата за намаляване на разхищението и повторното използване на хартия, пластмаса, стъкло, метал, текстил.

Дейност 4: Отпечатване и разпространение на сборник с резултатите от дейности

Предвижда се да бъде оформена в печатно издание съществената част от проучените добри практики, модели за творческо представяне на информация и примерното обучително съдържание за възрастова група 5-7 г. Целта е да се запознаят максимален брои учители и други заинтересовани страни с предлагания творчески подход към темата.

clip_image001Дейност 5: Организиране и провеждане на семинари за учители и представители на гражданския сектор

Предвижда се организиране и провеждане на 3 семинара, насочени към учители в детски градини и училища и представители на гражданския сектор. Във фокуса на семинарите ще бъдат поставени следните проблеми: запознаване в дълбочина с темите за намаляване, повторно използване и рециклиране на ресурси; изграждане на капацитет за активно и творческо включване в процеса на разработване на обучителни програми и учебно съдържание по темата устойчиво развитие; стимулиране изграждането на мрежи и междусекторни патньорства, посветени на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Дейност 6: Пилотно прилагане на част от примерното учебно съдържание за възрастова група 5-7 г.

Ще бъдат проведени 5 бр. творчески ателиета за деца и техните родители, посветени на темата за рециклирането, като всяко едно ателие ще постави особен акцент върху отделен вид отпадък или възможното повторно приложение на отпадъците. Домакини на ателиетата ще бъдат детски градини, Регионалния исторически музей „Стою Шишков“- Смолян, Регионална библиотека “Николай Вранчев”, читалища и граждански структури.

Дейност 7: Публичност и информация

Ще бъде изработен динамичен уебсайт с информация на български и английски език и снимков материал относно Програмата, проекта, предстоящи и изпълнени дейности, респ. постигнатите резултати. Ще бъдат проведени начална и заключителна пресконференция с цел запознаване на обществеността с проекта, финансиращата програма и резултатите от проекта.