Проект "Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите"

За нас

logoСдружение ЕКОГРАФ е неправителствена организация, осъществяваща общественoполезна дейност, със седалище в град Смолян.

Целите на сдружението са както следва:

1. да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и
устойчивото развитие на национално и международно ниво;
2. да разработва, прилага и популяризира модели за решаване и предотвратяване
на екологични, социални и културни проблеми;
3. да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната
среда и устойчивото развитие, културното наследство и образованието;
4. да формира природозащитна култура и да съдейства за повишаване на
общественото съзнание относно необходимостта от и начините за опазване и
възстановяване на околната среда;
5. да разработва и прилага иновативни подходи за работа в образователната,
културната и социалната сфери;
6. да подпомага ангажирането на младежи за природоопазващи, образователни и
социални дейности;
7. да подпомага развитието на демокрацията и гражданското общество;
8. да съдейства за утвърждаване на нормите и ценностите на обединена Европа в
България;
9. да насърчава развитието, ефективността и единодействието на
неправителствения и нестопански сектор;
10. да насърчава контактите и сътрудничеството между отделните НПО с органите
на местната и централната власт, бизнеса и медиите;
11. да насърчава участието на гражданите, и в частност на младежите, в дейността
на НПО с цел изграждане на развито гражданско общество;
12. да обединява, представя и отстоява пред местните, регионални и централни
власти позициите на гражданите по актуални за общността въпроси.

(Из Устава на Сдружение ЕКОГРАФ)