Проект "Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите"

Начало

20140214-235541Доминиращият консуматорски подход спрямо (не)-възобновяемите природни ресурси
води до значителни трудности за съществуването на обществото и планиране на бъдещото му развитие. Необходима е спешна промяна в начина на потребление и ограничаване на разхищението на суровини и материали.

Съществуващите консуматорски навици са трайно вкоренени и се забелязват на различни нива – в домакинството, на работното място и в индустриалното производство. От друга страна, ползите от разумното потребление също могат да бъдат усетени в различни измерения – в икономически план се спестяват разходи, в социален план се подобрява качеството на живот, а в екологичен се запазва видовото разнообразие и се опазват въздуха, водите и почвите.

Проявлението на пагубните за природата привички е различно в различните възрастови групи. Възрастните имат установени модели на поведение, които са по-устойчиви. При децата и младежите (5-15 г.) такива навици или все още не са налични, или са в процес на формиране, което ни позволява целенасочено въздействие за стимулиране на осъзнатото и отговорно поведение.

3r1Изграждането у децата на нови навици, базирани на принципа Reduce, Reuse, Recycle, Repurpose, ще допринесе за разрешаване на посочения глобален проблем.

Следвайки своята мисия, и с цел да отговори на тази потребност, през 2014 г. Сдружение ЕКОГРАФ разработи проект “Творчески подходи в образователните занимания за устойчиво потребление на ресурсите”. През 2015 г. проекта получи финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.